https://storage.googleapis.com/inderes-ir-pages-dev-assets/inderes/images/logo_trimmed.webp
en / sv / fi
Om ossTjänster i SverigeKontakt
menu
Change language: ensvfi

Om oss

Vad vi gör

Inderes’ mission är att sammanföra börsbolag och investerare. Vår nuvarande kundbas omfattar mer än 400 börsnoterade bolag, som med hjälp av våra tjänster önskar förbättra sin kommunikation med både existerande och potentiella aktieägare.
Vår community består av mer än 70 000 aktiva privatinvesterare med ett brinnande intresse för aktiemarknaden och börsen som handelsplats. I Finland läses vår morgonrapport av 30 000 läsare varje vardagsmorgon, och vår webbplats har i medeltal 40 000 enskilda besökare per dag.

Vårt serviceutbud matchar vår mission och riktar sig därmed till såväl småsparare och professionella investerare, som börsbolag. I och med att vår uppgift är att sammanföra parterna på marknaden, skapar vår kundkrets ett alldeles unikt ekosystem i sin interaktion med varandra, och genom konsumtionen av våra tjänster.

Vårt team

Vårt team på 83 anställda består av en mix av sakkunniga med olika inriktning för att stöda vårt syfte om att sammanföra marknadens aktörer och demokratisera tillgången till finansiell information. Vi är proffs på analys, investeringar och kommunikation.

Våra sakkunniga inom analys, IR-kommunikation, eventplanering och videokommunikation hjälper börsnoterade bolag med att kommunicera med och tjäna sina nuvarande och potentiella aktieägare bättre. Vårt analytikerteam har kammat hem otaliga utmärkelser, för träffsäkerhet i aktierekommendationer och prognostisering, av det brittiska analysföretaget Starmine, som är en del av Thomson Reuters.

Vårt eget tech-team skapar både in-house och kundanpassade lösningar för allt från webbplatser till videokommunikation och mätverktyg för investerarsentimentet. Våra kommunikatörer och innehållsproducenter sammanlänkar allt till en helhet genom byggandet och upprätthållandet av vår community.

Tjänstevision

Vi hjälper börsnoterade bolag nå ut till och tjäna sina nuvarande och potentiella aktieägare bättre genom en förenklad och effektiviserad kommunikation. Vi erbjuder även lösningar för hur man paketerar och sprider budskap, samt skapar interaktion med sina målgrupper. Häri uppstår även merparten av vår omsättning. Våra viktigaste tjänster inom detta segment är uppdragsanalys (analytiker bevakning och rekommendation), helhetslösningar för virtuell eventproduktion (Flik), samt olika typer av teknologi- och IR-lösningar.

Läs mer om våra tjänster här

Vi hjälper vår community av aktiva investerare att utvecklas och att fatta bättre investeringsbeslut, genom att erbjuda aktuell information om marknaden. Vi erbjuder även utmärkta möjligheter till nätverkande och interaktion, med såväl likasinnade, som börsbolagsledning och våra egna analytiker.

Vårt mål är att våra tjänster för investerare inom vår community skall vara kostnadsfria, eller tillgängliga till ett avsevärt lågt pris.

Vårt samhälleliga mål är att demokratisera informationen på finansmarknaden. Vi vill att alla, oavsett bakgrund, eller ställning, skall ha likvärdig tillgång till information om marknaden, och därigenom likvärdiga möjligheter till att förbättra sin egen framtid genom sparande och placerande.

Evighetsmål

Vi vill att vår värdegrund skall genomsyra all vår verksamhet. Som kompass och rättesnöre i vårt arbete, har vi formulerat följande evighetsmål, som vi kontinuerligt strävar efter att uppnå, under hela vår livstid:

  • Vi föredrar alltid, att hellre vara ett litet, men enastående företag, än ett stort och medelmåttigt företag.

  • Vi kompromissar aldrig med, eller avviker från våra värderingar.

  • Vi stöder vår personal i att växa och utvecklas både på individ- och professionell nivå.

Det grundläggande syftet med våra uppställda evighetsmål är att möjliggöra och trygga ett så långt och gott liv som möjligt för företaget. Vi är fullt medvetna om att detta innebär att vi kommer att prioritera vår personal, den egna communityn och våra kunder framför aktieägarnas intressen på kort sikt.

Inderes Playbook

Vår Playbook, dvs handbok, innehåller utförliga beskrivningar av den sociala dimensionen av Inderes verksamhet, samt vår affärsmodell, värdegrund, framtidssyn och interna handlingsmodeller. Vi har valt att publicera vår Playbook offentligt, för att säkerställa att vi alltid agerar i enlighet med den.

Samhällsnytta

Vi sticker inte under stol med att vårt, som må vara, högt uppställda, kontinuerliga, samhälleliga mål är att demokratisera informationen på finansmarknaden. Vi vill att alla, oberoende av bakgrund, eller ställning, skall ha likvärdig tillgång till information om marknaden, och därigenom likvärdiga möjligheter till att förbättra sin egen framtid genom sparande och placerande. Detta ökar även spridning och likviditet i ägandet.

Finansmarknaden har traditionellt sett varit uppbyggd kring att betjäna en liten och priviligerad kundgrupp. Vi anser att information är varje investerares grundläggande rättighet. Därför riktar sig vårt ekosystem av nätverk och tjänsteutbud till alla typer av investerare och företag. Vi är stolta över att skapa förutsättningar för den äkta interaktion som uppstår mellan våra kundgrupper.

Vi anser att tillgången på transparent information skapar bättre förutsättningar för alla typer av småsparare att investera i börsbolag, samt att utvecklas som långsiktiga investerare och ägare. Detta, i sin tur, förbättrar även börsbolagens förutsättningar till kapitalallokering för tillväxt och investeringar.

Vi är därtill fullt övertygade om att tillgången på transparent information skapar ett långsiktigt stabilt börsklimat, vilket gynnar samtliga aktörer på marknaden.

Värderingar

Vår verksamhet bygger på fyra värderingar: oberoende, passion, kvalitet och långsiktighet. Värderingarna står för vilka vi är och vilka riktlinjer vi följer i vårt dagliga arbete.

Oberoende står för, att vi alltid baserar våra analyser på fakta, oberoende vem beställaren är. Vi inte bara kan, utan vågar alltid ge kritiska, faktabaserade omdömen om våra kunder och beställare.

Passion står för att vi enbart förverkligar affärsmöjligheter som vi känner en stark passion till.

Kvalitet står för att vi alltid levererar arbete, resultat och projekt av hög kvalitet, inte bara på ett kostnadseffektivt sätt.

Långsiktigheten i vår verksamhet konkretiseras bäst i våra beslutsprocesser, i vilka vi förbinder oss till att prioritera våra intressenter enligt följande rangordning: våra anställda, vår community, våra kunder, våra aktieägare. Vi är villiga att offra kortsiktiga resultat, om vi anser att det gynnar långsiktigheten.

Vår modellportfölj - Skin in the Game

Det som skiljer Inderes från mängden är att vi verkligen lever som vi lär. Vi står för våra ord och rekommendationer, som vi även omsätter i praktiken. Vår modellportfölj är inte imaginär, den existerar på riktigt. Den ägs av Inderes Oyj och placerar riktiga pengar. Alla transaktioner som görs, sker i enlighet med våra egna rekommendationer och etiska regler.

Modellportföljen grundades år 2011 med ett startkapital på 50 000 euro. Portföljens stöttepelare består av kvalitetsbolag med bestående konkurrensfördelar och förmåga till värdeskapande för sina aktieägare. Portföljens värdestegring sedan starten ligger nu på över 800%.

Vi publicerar varje transaktion som görs i portföljen och motiverar varje beslut i form av rapporter, podcastsändningar och videoklipp. Modellportföljen är mycket populär och skapar stort engagemang bland våra communitymedlemmar, av vilka många prenumererar på notifikationer angående förvaltningstransaktioner och andra händelser i anknytning till den.

Historia

Läs om hur allting började

Styrelse

Läs om våra styrelsemedlemmar