Tjänster

Investerarsidor

Vi vet hur man skapar användarvänliga investerarsidor, med lättolkat, aktuellt och relevant innehåll, som följer lagstadgade krav på rapportering. Låt oss hjälpa ert bolag att utforma världens bästa investerarsidor!

Vi erbjuder helhetslösningar för produktion och innehåll av webbplatsens IR-relations sektion. Vi bistår våra bolagskunder i hela processen, med allt från innehållsplanering till teknisk implementering och upprätthållande.

I och med att vi dagligen når över 75 000 investerare genom vår egen community har vi värdefull erfarenhet av och kunskap om användargruppens förväntningar och önskemål i frågan.

Samtidigt har vi full förståelse för att den tekniska implementeringen och underhållet måste vara så enkelt och användarvänligt som möjligt. Användargränssnitt skapade av oss, är alltid utformade så att sidorna kan uppdateras av företagsrepresentanter utan programmerings- eller annan specialkunskap.

Vårt servicepaket innehåller följande delar:

Planering och strukturering av innehåll add

Vi hjälper till med att utforma en fungerande struktur och lyfta fram relevant innehåll för bolagets investerarsidor. Helheten byggs för att både matcha och stödja bolagets varumärkesidentitet. Vi lägger även stor vikt vid att lyfta fram och kommunicera bolagets ”investerarstory”, som vi, vid behov, tillsammans med kunden gärna hjälper till med att kristallisera.

I planeringsprocessen har vi alltid slutanvändaren, dvs. investerarna och bolagets intressenters önskemål och förväntningar i fokus, samtidigt som all planering utgår från de lagstadgade krav som ställs på börsbolagens rapportering och webbsideinnehåll.

Teknisk implementering add

Förutom planering och fastställande av innehållet, erbjuder vi även lösningar för praktisk implementering. Våra användarvänliga administratörssidor är lätta att ta i bruk och enkla att använda. Att uppdatera webbplatsen kräver ingen kodningserfarenhet, utan skall i princip kunna skötas av vem som helst av bolagets personal.

Vi tillhandahåller även instrument för uppföljning av webbplatsens besökarstatistik. Ytterligare mervärde uppstår i och med att bolagets investerarsidor integreras med Inderes’ egen plattform. På så sätt når det uppdaterade innehållet våra communitymedlemmar och får automatiskt en större spridning, samtidigt som bolagets följare bland communitymedlemmarna serveras det allra senaste.

Teknisk support och underhåll add

Våra kunder behöver aldrig oroa sig över huruvida webbplatsens investerarsidor uppfyller den rådande lagstiftningens krav. Vi ser till att alla lagstadgade krav på rapportering uppfylls. För upprätthållandet av innehållet ansvarar, beroende på vad som avtalas, antingen Inderes, en utomstående kommunikationspartner, eller bolagets egna representanter

Referenser

Honkarakenne

Toivo Group

Investerarsidornas integrationsmöjligheter med Inderes plattform- och community

Inderes plattform har för närvarande mer än 75 000 aktiva communitymedlemmar. Vi producerar dagligen en stor mängd content i form av videoklipp, rapporter, podcast-avsnitt, bloggtexter och artiklar, som behandlar aktuella fenomen eller nyheter på finansmarknaden. Detta inkluderar allt från bolagsspecifika nyheter med kommentarer av analytiker eller bolagsledning, till mera övergripande sektoranalyser och aktualitetsfenomen.

En stor del av det material vi producerar lämpar sig utmärkt för integrering med våra börsbolagskunders investerarsidor. En integrering med vår plattform erbjuder många fördelar och synergieffekter. Vårt mångsidiga innehåll säkerställer en stadig ström av besökare, samtidigt som innehållsproduktionen inte enbart faller på bolagets egen lott.

I och med att våra communitymedlemmar kan ställa in notifikationer gällande de bolag som intresserar dem mest, finns det redan befintliga strukturer som kanaliserar kommunikationen till de rätta målgrupperna och sammanför potentiella och existerande investerare med bolaget. Samtidigt betjänar vi vår community effektivare genom att erbjuda dem riktad kommunikation i enlighet med deras egna önskemål.

Webcastsändningar och bolagsspecifikt Inderes TV -innehåll

Bolagsspecifika diskussionskedjor i forumet

Digitalt mätverktyg för kartläggning av investerarsentimentet

Virtuella- och hybrida bolagsstämmor

Uppdragsanalys utförd av Inderes eller tredje part

Modular Finance aktieverktyg

Kontaktinformation

Peter Westerlund

COO, FLIK
peter.westerlund@inderes.com
+358 41 536 0127

Peter Sergel

COO, Sweden
peter.sergel@inderes.com
+46 728880177