Tjänster

Digitalt mätverktyg för kartläggning av investerarsentimentet

Vårt digitala mätverktyg för kartläggning av investerarsentimentet hjälper börsbolag att undersöka och mäta kvaliteten på sin egen investerarkommunikation. Med hjälp av instrumentet kan bolagets intressenter, såsom potentiella och existerande aktieägare, enkelt och användarvänligt ge feedback om hur de upplever bolaget som investeringsobjekt och hur väl de anser att bolaget lyckats i sin investerarkommunikation.

Det digitala mätverktyget placeras där sentimentet nås kontinuerligt och lättillgängligt; på Inderes plattform, på bolagets egen- och eventuellt på en tredje parts webbplats. Investerarnas feedback ger bolaget värdefull information, som kan användas i hanteringen av marknadens förväntningar och i utvecklandet av den egna investerarkommunikationen.

Vår djupa bolagsspecifika kunskap om våra kunder, i kombination med mätverktygets insamlade data om sentimentet, ger bolagen värdefull information över hur man kan utveckla bolagets investerarhistoria ur investerarnas synvinkel, samt vilka områden inom investerarkommunikationen som borde förbättras.

Denna tjänst finns för närvarande enbart tillgänglig för bolag noterade på Helsingforsbörsen, Nasdaq Helsinki. På sikt kommer vi även att granska möjligheten att erbjuda tjänsten utanför den finländska marknaden.

Exempelbolag AB

null

null

Verktyget utvecklar investerarkommunikationen:

Tillgång till sentimentinformation i realtid

null
Möjlighet att ladda ner sentimentinformationen i presentationsklart format.

null

Feedback från investerarsentimentet

null
Tillgång till två Inderes producerade sentimentssammandrag per år

null

Möjlighet att jämföra bolagets egna sentimentsinformation med övriga bolag inom samma bransch


Kontinuerlig uppföljning av investerarsentimentets utveckling över tid

Kontaktinformation

Peter Westerlund

COO, FLIK
peter.westerlund@inderes.com
+358 41 536 0127

Peter Sergel

COO, Sweden
peter.sergel@inderes.com
+46 728880177